Udziałowiec spółki (osoba prawna z Holandii) posiadająca 100% udziału w spółce polskiej udzieliła jej pożyczki oprocentowanej w wysokości 5,5%. Odsetki mają być wypłacone w najbliższym czasie.
Czy należy pobrać podatek ryczałtowy przy wypłacie tych odsetek a może w związku z tym, że spółka holenderska posiada 100% udziału w spółce polskiej nieprzerwanie przez dwa lata to odsetki wypłacone korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Pozostałe warunki zostały spełnione przez obydwie spółki.
Odsetki od pożyczki, wypłacone przez spółkę polską spółce holenderskiej (swojemu jedynemu udziałowcowi) podlegają opodatkowaniu w Polsce według stawki 5% (o ile spółka polska dysponuje certyfikatem rezydencji spółki holenderskiej). Zwolnienie zapisane w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., dotyczy przychodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., od odsetek wypłacanych podatnikom, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% przychodów (wartości odsetek). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a zatem poza treścią u.p.d.o.p. należy przeanalizować także treść konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) - dalej Konwencja. Art. 11 Konwencji. wprowadza zasadę, iż odsetki powstające w Polsce i wypłacane spółce holenderskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce, jednak podatek nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek.

Na skutek wejścia Polski do Unii Europejskiej polski ustawodawca wprowadził do u.p.d.o.p. nowy zapis: art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., który zwalnia od podatku dochodowego przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. - a więc między innymi odsetki - jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym odsetki jest:
a) spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
b) położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeśli wypłacane przez ten zagraniczny zakład odsetki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym przychody z tytułu odsetek (przepis dotyczy także innych należności, ale w omawianym przypadku mowa jest tylko o odsetkach) jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka:
a) wypłacająca odsetki posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) w kapitale spółki otrzymującej odsetki, lub
b) otrzymująca odsetki posiada bezpośrednio nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej odsetki, lub
c) podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - zarówno w kapitale spółki otrzymującej odsetki, jak i w kapitale spółki wypłacającej odsetki- nie mniej niż 25 % udziałów (akcji),
4)) odbiorcą odsetek jest:
a) spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, albo
b) zagraniczny zakład, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zwolnienie powyższe ma zastosowanie, jeśli warunki dotyczące posiadania udziałów są spełnione nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jak zaznaczono w treści pytania, obie spółki - zarówno otrzymująca odsetki spółka holenderska, jak wypłacająca je spółka polska - spełniają wszystkie wymienione w art. 21 u.p.d.o.p. warunki skorzystania ze zwolnienia. Jednak czytając przepisy należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. dodany został przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 894 z późn. zm.) zmieniającej treść u.p.d.o.p. z dniem 1 lipca 2005 r., z tym że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych dopiero od dnia 1 lipca 2013 r. Ograniczenie to zostało zapisane w art. 7 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533). Natomiast w okresie przejściowym została zmniejszona wysokość pobieranego podatku do wysokości:
1) 10 % przychodów - od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,
2) 5 % przychodów - od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
- jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p.

Jeśli zatem spółka dysponuje certyfikatem rezydencji spółki holenderskiej, może zastosować przepisy konwencji i pobrać podatek w wysokości 5%. Tak stanowi art. 26 u.p.d.o.p., zgodnie z którym osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.
Jeżeli spółka powyższym certyfikatem nie dysponuje, należny podatek wyniesie 10%.