Odpowiedź:
Nabycie programów w celu ich odsprzedaży nie jest nabyciem praw autorskich do nich, ale jedynie rodzajem pośrednictwa w ich nabyciu przez klienta końcowego, nie jest opodatkowane u źródła.
Uzasadnienie:
Co do zasady nabycie programów komputerowych należy traktować jako nabycie licencji na te programy. Na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., przychody zagranicznego podatnika z tego tytułu należy opodatkować u źródła. Należy tu zauważyć, że Polska nie zawarła z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (por. interpretację Ministra Finansów z 14 lutego 2008 r., DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07).
Jednak w przypadku resellera opłaty wypłacane na rzecz podmiotu zagranicznego z tytułu nabycia oprogramowania komputerowego nie będą miały charakteru należności licencyjnych podlegających opodatkowaniu u źródła. Reseller bowiem pośredniczy jedynie w sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe. Czynność prawna polegająca na udzieleniu licencji do oprogramowania realizowana jest pomiędzy właścicielem praw do oprogramowania, a użytkownikiem końcowym.
W sytuacji zatem, gdy reseller nie będzie użytkownikiem nabytego egzemplarza oprogramowania komputerowego nie będzie również stroną umowy licencyjnej, a zatem nie nabywa prawa do kopiowania, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania oprogramowania komputerowego i nie dochodzi do przeniesienia ani przekazania praw autorskich do programu. Zatem dokonywane płatności nie są objęte zakresem art. 21 i 26 u.p.d.o.p.
Polski reseller nie jest obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego. Co istotne nie musi on przy tym posiadać certyfikatu rezydencji sprzedawcy z Hongkongu.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 11 lipca 2011 r., IPPB5/423-566/11-2/PS.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 31.03.2015 r.