Pytanie

Podatnik posiada samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu. Wszystkie koszty związane z używaniem auta (paliwo, myjnia, opony, serwis, artykuły motoryzacyjne) wpisuje w całości w koszty do PKPiR.
Czy podatnik w 2014 r. będzie mógł też używać samochodu w działalności bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Odpowiedź

W 2014 r. podatnik nadal będzie mógł używać samochodu stanowiącego środek trwały jego działalności gospodarczej i dokonywać odliczeń zakupu paliwa i artykułów związanych z eksploatacją pojazdu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zaliczając poniesione wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszt podatkowy wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Oznacza to, że jeśli samochód był wykorzystywany w działalności jako środek trwały, całość kosztów związanych z jego eksploatacją jest kosztem uzyskania przychodów, bez ograniczenia kwotą kilometrówki wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu.