Odpowiedź:
Wprowadzenie samochodu prywatnego podatnika (osoby fizycznej) do majątku związanego z prowadzoną przez tego podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, jako towaru handlowego jest możliwe do spełnienia. Możliwa jest także sprzedaż tak wprowadzonego samochodu w działalności na fakturę VAT marża.
Przy wprowadzaniu do działalności gospodarczej samochodu, który będzie stanowił w działalności towar handlowy, podatnik powinien przyjąć cenę nabycia tego pojazdu. Nie ma w tej sytuacji podstaw do przyjęcia przy wprowadzaniu samochodu do działalności gospodarczej jego wartości rynkowej.
Uzasadnienie:
Wprowadzanie do składników majątku prowadzonych przez podatników (osoby fizyczne) przedsiębiorstw składników majątku prywatnego tych podatników, stanowi dość powszechnie stosowaną czynność. Taka praktyka jest jak najbardziej uprawniona. Podatnicy przeważnie wprowadzają do działalności środki trwałe. Nie ma jednak żadnych przeszkód aby do działalności wprowadzać także towary handlowe. Takiego wprowadzenia jednak nie powinno się utożsamiać z aportem. Aport bowiem to generalnie wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej. Tu zaś nie mamy do czynienia ze spółką, ale z przedsiębiorstwem prowadzonym w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Wniesienia więc do takiej działalności samochodu nie należy traktować jako aportu, ale po prostu jako wniesienie do składników majątku przedsiębiorstwa, prywatnego składnika majątku właściciela tegoż przedsiębiorstwa.
Przy wniesieniu takiego składnika majątku do działalności, w sytuacji, w której składnik ten będzie stanowił towar handlowy, podatnik powinien określić jego wartość w celu ustalenia właściwych kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Chodzi tu więc o „koszty poniesione”. Podatnik zatem nie ma w tej sytuacji podstaw do przyjęcia przy wprowadzaniu samochodu do działalności gospodarczej jego wartości rynkowej. Przy wprowadzaniu do działalności gospodarczej samochodu, który będzie stanowił w tej działalności towar handlowy, podatnik powinien przyjąć cenę nabycia tego pojazdu, tj. kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia jego wprowadzenia do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Podkreślić przy tym należy, że aby wydatki związane z nabyciem pojazdu mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, podatnik powinien je odpowiednio udokumentować (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2009 r., ITPB1/415-67/09/WM).  
Jak wynika z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Wprowadzenie samochodu prywatnego do majątku prowadzonego przez podatnika przedsiębiorstwa powinno być traktowane w kategorii jego „nabycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej”. Skoro zaś podatnik dokonuje tego nabycia z zamiarem odsprzedaży nabytego towaru w ramach działalności gospodarczej, to mamy tu do czynienia ze spełnieniem obu przesłanek wymienionych w art. 120 ust. 4 u.p.t.u., skutkujących nabyciem przez podatnika prawa do rozliczenia przedmiotowej sprzedaży w procedurze VAT marża. Sprzedaż więc samochodu w ramach działalności gospodarczej, udokumentowana fakturą VAT marża jest w analizowanym przypadku możliwa. Należy jedynie pamiętać, że dla celów wyliczenia tzw. marży należy uwzględniać „kwotę nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku”. Również więc dla celów opodatkowania czynności VAT istotna jest cena nabycia pojazdu, a nie jego wartość rynkowa. 
Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 9 grudnia 2014 r.