Czy podatnik może wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód kupiony i zarejestrowany na współmałżonka?
Samochód został zakupiony po zawarciu związku małżeńskiego, małżonkowie mają wspólność majątkową (brak rozdzielczości) oraz współmałżonek nie używa tego samochodu we własnej działalności gospodarczej (nie prowadzi działalności).
Zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. W przepisie tym nie ma mowy o tym, na kogo środek trwały ma być zarejestrowany. W efekcie, podatnik może wprowadzić do środków trwałych samochód objęty współwłasnością małżeńską, nawet jeśli jest on zarejestrowany na drugiego małżonka (oczywiście przerejestrowanie jest wskazane, ale nie konieczne).