Odpowiedź:
W przypadku samochodów osobowych (nie związanych wyłącznie z działalnością, tj. niezgłoszonych przez VAT-26, bądź nieprzeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, bądź wynajmu) do końca czerwca 2015 r. obowiązuje zatem zakaz odliczania podatku od paliwa do ich napędu. Kwestie ładowności, liczby miejsc siedzących, etc. nie mają przy samochodach osobowych znaczenia.
W przypadku nabycia od 1 lipca 2015 r. paliwa do samochodów osobowych co do zasady podatek z faktury będzie podlegał odliczeniu w 50%, chyba że dany zakup paliwa był związany wyłącznie z celami prywatnymi podatnika, bądź innymi niezwiązanymi w ogóle z działalnością gospodarczą.

Uzasadnienie:
Nie wiem, czy pytanie dotyczy stanu obecnego (przed 1 lipca 2015 r.), czy też stanu przyszłego – od 1 lipca 2015 r.
Do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje i zastosowanie ma art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312).
Zgodnie z nim obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
W przypadku samochodów osobowych (nie związanych wyłącznie z działalnością, tj. niezgłoszonych przez VAT-26, bądź nieprzeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, bądź wynajmu) do końca czerwca 2015 r. obowiązuje zatem zakaz odliczania podatku od paliwa do ich napędu. Kwestie ładowności, liczby miejsc siedzących, etc. nie mają przy samochodach osobowych znaczenia.
W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. powyższy przepis ustawy nowelizującej nie będzie miał zastosowania (przy nabyciu paliw następującego po tej dacie).
Zastosowanie do wyznaczenia zakresu odliczeń będą miały tylko przepisy art. 86a oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Z tych przepisów wynika zaś, że w przypadku samochodów osobowych (które zasadniczo – poza wyjątkami określonymi w przepisach – są traktowane jako samochody nie związane wyłącznie z działalnością):
– podatkiem naliczonym jest 50% kwoty podatku z faktury;
– podatek naliczony podlega odliczeniu, jeśli jest on związany choćby w części z działalnością opodatkowaną;
Tak więc w przypadku nabycia od 1 lipca 2015 r. paliwa do samochodów osobowych co do zasady podatek z faktury będzie podlegał odliczeniu w 50%, chyba że dany zakup paliwa był związany wyłącznie z celami prywatnymi podatnika, bądź innymi niezwiązanymi w ogóle z działalnością gospodarczą.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 19.06.2015 r.