Odpowiedź:
Jeśli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że opisany BUS nie jest samochodem osobowym i jego dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg nie ma do nich zastosowania art. 12 ust. 1 u.z.u.p.t.u. A zatem można od niego odliczać 50% podatku z faktur dokumentujących olej napędowy wykorzystywany do tych samochodów (zgodnie z art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.).
Uzasadnienie:
Zakładam, że w opisanym przypadku chodzi o samochód, który dysponuje łączną ilością 9 miejsc wraz z kierowcą. Jeśli bowiem, samochód jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą i jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, to podatnik może w całości odliczać podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. b u.p.t.u.).
Tak więc, jeśli mamy do czynienia z samochodem przeznaczonym do przewozu co najmniej 9 osób łącznie z kierowcą i nie zamierza Pan/Pani prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, należy odwołać się do przepisów przejściowych.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) – dalej u.z.u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1)   samochodów osobowych;
2)   innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Z powyższego wynika (a contrario), że zakaz odliczania podatku od nabywanych paliw dotyczy pojazdów, w stosunku do których od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej (czyli od dnia 1 maja 2004 r.) nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od paliw wykorzystywanych do ich napędu. Przy zakupie paliwa przeznaczonego do napędu pozostałych pojazdów samochodowych, tj. pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego.
Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 12 ust. 3 u.z.u.p.t.u. dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.
Tak więc, jeśli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że opisany BUS nie jest samochodem osobowym i jego dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg nie ma do nich zastosowania art. 12 ust. 1 u.z.u.p.t.u. A zatem można od niego odliczać 50% podatku z faktur dokumentujących olej napędowy wykorzystywany do tych samochodów (zgodnie z art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 23 marca 2015 r.