Odpowiedź:

Organy podatkowy nie kwestionują już prawa do rozliczania diet przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych.

W związku z tym, że przedsiębiorca rozlicza w kosztach diety z tytułu podróży służbowej nie może rozliczać w kosztach innych wydatków na posiłki przedsiębiorcy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu wykonywanych podróży służbowych do wysokości wynikającej z przepisów określających wysokość diet przysługujących pracownikom.

Do czasu wejścia w życie art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.) – dalej u.c.p., definiującej podróż służbowa kierowcy organy podatkowe wbrew orzeczeniom sądowym uznawały, że przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie mógł rozliczać w kosztach swojej działalności kosztów diet z tytułu podróży służbowych.

Obecnie w art. 2 pkt 7 u.c.p. zdefiniowano podróżą służbową kierowcy jako każdy wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba, oddział, filia lub przedstawicielstwo pracodawcy, który ma na celu wykonanie zleconego przez niego zadania przewozowego.

Ponadto w art. 21a u.c.p. kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 775 § 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

W świetle tych regulacji organy podatkowy nie kwestionują już prawa do rozliczania diet przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność w zakresie usług transportowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2012 r., ILPB1/415-943/12-2/IM).

W związku z tym, że przedsiębiorca rozlicza w kosztach diety z tytułu podróży służbowej nie może rozliczać w kosztach innych wydatków na posiłki przedsiębiorcy.

Jeżeli jednak wydatki te byłyby związane ze spotkaniem z kontrahentem to zwrócić należy uwagę, iż jak wynika z w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11 nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego