Prowadzę jednoosobowa firmę (kawiarenka z barem). Obecnie zamierzam rozszerzyć działalność o świadczenie usług noclegowych.
Czy mogę rozliczać się podatkiem dochodowym obliczanym według skali podatkowej?

Podatnicy, niezależnie od rodzaju wykonywanych usług, mogą rozliczać się podatkiem dochodowym obliczanym według skali podatkowej. Usługi hotelowe również mogą być rozliczane w ten sposób. W związku z tym nie musi Pani zmieniać sposobu opodatkowania i może Pani opodatkowywać przychody uzyskane z usług noclegowych podatkiem obliczanym według skali podatkowej.

Obliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. – dotyczy wszystkich źródeł przychodu uzyskiwanych przez danego podatnika. Jeżeli podatnik nie skorzysta z innego sposobu opodatkowania bądź nie może z niego skorzystać (wyłączenie z opodatkowania ryczałtem, kartą podatkową, brak możliwości rozliczania podatkiem liniowym, czy wymuszona zmiana formy opodatkowania przez wykonywanie działalności powodującej wyłączenie opodatkowania według danej formy) to przepisy u.p.d.o.f. każdorazowo narzucają opodatkowanie według skali podatkowej (podatkiem progresywnym).
W przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym według skali podatkowej ustawa nie przewiduje żadnych wyłączeń. Oznacza to, że niezależnie od rodzaju wykonywanych przez podatnika usług może on nadal korzystać z opodatkowania według skali podatkowej.