Chcę kupić samochód Mercedes ML280CDI i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Jest to samochód ciężarowy, ma jeden rząd siedzeń, jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą, co potwierdza w swojej opinii rzeczoznawca. Dowód rejestracyjny też potwierdza, że jest to samochód ciężarowy.
Czy mogę taki samochód zamortyzować jednorazowo?
Czy po zmianie przepisów w nowym roku ten samochód pozostanie samochodem ciężarowym?
Jeżeli się okaże, że nie, to chciałbym ten samochód przerejestrować na samochód osobowy (po zdemontowaniu kraty i uzupełnieniu drugiego rzędu siedzeń).
Czy nie będzie to skutkowało w korekcie kosztów dotyczących amortyzacji tego samochodu?
1) Przedmiotowy samochód może być jednorazowo zamortyzowany.
2) Na gruncie podatku dochodowego żadnych zmian w definiowaniu samochodu osobowego nie będzie od 1 stycznia 2011 r.
Najprawdopodobniej zatem – choć w chwili obecnej (początek listopada 2010 r.) nie można tego jeszcze w całą pewnością stwierdzić – prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu, o którym mowa, zostanie utrzymane.
3) O dokonanej przeróbce należałoby zatem zawiadomić właściwy organ podatkowy w terminie 7 dni od jej dokonania. Co do zasady, taka przeróbka nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. W szczególności nie trzeba korygować dokonanej już i rozliczonej amortyzacji jednorazowej.
Ad. 1)
Na wstępie stwierdzić trzeba, że w chwili obecnej (początek listopada 2010 r.) pojęciem samochodu ciężarowego są na gruncie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług rozdzielone. Stało się tak z uwagi na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-414/07 Magoora, w którym zakwestionowano część polskich przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., dotyczących odliczeń podatku naliczonego od samochodów i paliwa do nich, jako niezgodnych z prawem wspólnotowym. Wyrok powyższy nie miał jednak wpływu na rozumienie samochodu osobowego w przepisach o podatku dochodowym. Ono wciąż pozostawało i pozostaje takie samo. Planowane są od 1 stycznia 2011 r. zmiany w podatku od towarów i usług. Ich ostateczny kształt nie jest jeszcze do końca znany. Nie ma jeszcze w chwili obecnej (początek listopada 2010 r.) projektów stosownych zmian, choć można się spodziewać ich kształtu.
Pierwsze pytanie dotyczy w każdym razie możliwości jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu. Należy zatem odwołać się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z przepisami tej ustawy, jednorazowa amortyzacja nie dotyczy m.in. samochodów osobowych.

Pojęcie samochodu osobowego definiowane jest w art. 5a pkt 19 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem, samochodem osobowym jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem m.in. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.
Przedmiotowy samochodów (Mercedes ML280CDi) jeśli ma jeden rząd siedzeń, oddzielony od części ładunkowej trwałą przegrodą i zaliczany jest do podrodzaju: wielozadaniowy, van, to nie jest on samochodem osobowym w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f. Może zatem podlegać jednorazowej amortyzacji.
Przepisy art. 5c u.p.d.o.f. stanowią jeszcze, że w przypadku takich samochodów spełnienie określonych warunków technicznych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia, o którym mowa, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
Piszecie jednak Państwo, że dopełniliście obowiązków związanych z zaświadczeniem. W związku z powyższym przedmiotowy samochód może być jednorazowo zamortyzowany.

Ad. 2)
Na gruncie podatku dochodowego nie są planowane żadne zmiany w zakresie definicji samochodu osobowego. Domyślam się jednak, że przedmiotowe pytanie dotyczy również podatku od towarów i usług, a ściślej rzecz biorąc możliwości odliczania w nowym roku (2011 r.) podatku naliczonego od zakupu paliwa do tego samochodu.
Najprawdopodobniej będzie to możliwe. Piszę najprawdopodobniej, gdyż jeszcze nie są znane szczegóły rozwiązań prawnych, jakie zostaną wprowadzone od nowego roku.
Znane są ich ogólne założenia, gdyż muszą być one zgodne z prawem wspólnotowym – a ściślej rzecz biorąc z unijnymi decyzjami, na mocy których Polska została upoważniona do wprowadzenia stosownych ograniczeń na próbny okres 3 lat. Z tych ostatnich zaś wynika, że prawo do odliczenia podatku od paliwa do napędu tego rodzaju samochodów (które mają służyć głównie do przewozu ładunków) zostanie utrzymane.
Najprawdopodobniej zatem – choć w chwili obecnej (początek listopada 2010 r.) nie można tego jeszcze w całą pewnością stwierdzić – prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu zostanie utrzymane.

Ad. 3)
Przepisy u.p.d.o.f. nakładają na podatnika obowiązek poinformowania organu podatkowego o tego rodzaju przeróbkach, które powodują, że samochód niebędący dotychczas samochodem osobowym, stanie się samochodem osobowym. Stanowi o tym art. 5c ust. 3 u.p.d.o.f., który nakłada na podatnika obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzonych zmianach, w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
O dokonanej przeróbce należałoby zatem zawiadomić właściwy organ podatkowy w terminie 7 dni od jej dokonania.
Powyższy termin ma charakter instrukcyjny, uchybienie zaś temu obowiązkowi bądź nieterminowe jego wykonanie nie powodują żadnych sankcji dla podatnika. W szczególności nie następuje wówczas utrata przez pojazd statusu samochodu nieosobowego. Nie trzeba więc korygować dokonanej już i rozliczonej amortyzacji jednorazowej. Podatnik nie ponosi także żadnych sankcji karnych skarbowych.
Co do zasady zatem, taka przeróbka nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Wydaje się, że tylko wyjątkowo – gdyby przeróbka nastąpiła wkrótce po jednorazowym zamortyzowaniu samochodu – organ podatkowy mógłby prowadzić dowodzić pozorności działań podatnika i pozbawiać go prawa do jednorazowej amortyzacji. Skuteczność takiego działania wydaje się to raczej wątpliwa.