Pytanie

Firma transportowa zakupiła w listopadzie 2011 r. od kontrahenta zagranicznego (Niemcy) samochód BMW X5, który po przeprowadzanych badaniach technicznych został zakwalifikowany jako samochód ciężarowy. Od zakupu odliczono cały VAT. W sierpniu 2012 r. z samochodu zdemontowano kratkę. Dokonano zmiany rejestracji samochodu z ciężarowego na osobowy.
Czy po zmianie kwalifikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy firma jest zobowiązana do poinformowania o tym urzędu skarbowego i dokonania korekty odliczonego VAT?
Jeśli tak, to kiedy należy dokonać korekty (w listopadzie 2011 r. czy w sierpniu 2012 r.)?

Odpowiedź

Zdemontowanie kratki obliguje podatnika do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. Podatnik powinien zatem skorygować deklarację za listopad 2011 r. (zmniejszając odliczenie podatku od nabycia samochodu do kwoty 6000 zł, względnie 60 proc. podatku należnego od WNT – jeśli jest to kwota niższa niż 6000 zł).

Uzasadnienie

Od dnia 1 stycznia 2011 r. regulacje dotyczące odliczania podatku od samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych znajdują się w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) – dalej jako ustawa z 16 grudnia 2010 r.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy niektórych samochodów, w tym różnego rodzaju tzw. samochodów z kratką.

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z 16 grudnia 2012 r. zastrzega, że spełnienie wymagań dla pojazdów "z kratką" stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Sytuacji opisanej w pytaniu dotyczy natomiast art. 3 ust. 4 ustawy z 16 grudnia 2012 r. Zgodnie z nim, w przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie o możliwości odliczenia całego podatku, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, pozwalających na pełne odliczenie podatku, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.
Powyższe oznacza, że zdemontowanie kratki obliguje podatnika do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. Podatnik powinien zatem skorygować deklarację za listopad 2011 r. (zmniejszając odliczenie podatku od nabycia samochodu do kwoty 6000 zł, względnie 60 proc. podatku należnego od WNT – jeśli jest to kwota niższa niż 6000 zł).

Uwagi

Brzmienie regulacji – na podstawie której bylibyście obowiązani do korekty podatku - nasuwa jednak wątpliwości co do jej zgodności z prawem wspólnotowym oraz z zasadami korekt podatku naliczonego.

Po pierwsze bowiem - w myśl przepisów wcześniejszych obowiązek korekty powstawał tylko wówczas, gdy w pojeździe dokonano zmian w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia (importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia) samochodu. Tymczasem komentowane przepisy nie wskazują na żadne ograniczenie czasowe korekty. To wydaje się łamać klauzulę stand-still i skutkować niezgodnością powyższych przepisów z prawem wspólnotowym. Nie dotyczy to akurat przypadku opisanego w pytaniu, gdyż przeróbki w tym przypadku dokonywane są przed upływem 12 miesięcy od chwili nabycia.

Po drugie natomiast - wydaje się, że należało powiązać powyższą korektę ze sposobem dokonywania korekt wieloletnich dotyczących środków trwałych. Zasadniczo zatem korekta powinna dotyczyć jedynie okresu 5 lat, zaś w razie ewentualnych przeróbek samochodu korekcie powinna podlegać tylko część podatku naliczonego przypadająca na pozostały okres korekty (8 proc. podatku z faktury na każdy rok podatkowy pozostały do końca okresu korekty). Wydaje się zatem, że w sytuacji opisanej w pytaniu korekcie powinna podlegać tylko część podatku (a nie cała różnica między podatkiem odliczonym a kwotą 6000 zł).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego