Zawiesiłem działalność gospodarczą i powiadomiłem o tym Burmistrza (miejsce ewidencji działalności gospodarczej). W roku 2003 zarejestrowałem się jako podatnik VAT UE. Nigdy nie dokonywałem transakcji wewnątrzwspólnotowych i nie składałem z tego tytułu deklaracji do urzędu skarbowego.
Czy w tej chwili po zawieszonej działalności gospodarczej obowiązuje mnie miesięczne składanie zerowych deklaracji VAT-7?

W pytaniu mowa jest o zarejestrowaniu się przez podatnika w 2003 r. jako podatnika VAT UE. Oznacza to, że albo podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT UE w kraju będącym członkiem UE w 2003 r. albo podano błędną datę zarejestrowania jako podatnika VAT UE.
W pierwszym przypadku po zawieszeniu działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.
Natomiast w drugim przypadku, gdy rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE nastąpiła po 12 kwietnia 2004 r., podatnik będzie miał obowiązek składania zerowych deklaracji VAT-7, o ile właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie wykreślił go z rejestru jako podatnika VAT UE, czy to na podstawie zawiadomienia podatnika, czy też z urzędu.
Zgodnie z przepisami art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., co do zasady podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem jednak art. 99 ust. 2-10 i art. 133 u.p.t.u.
Na podstawie art. 99 ust. 7a i 7b u.p.t.u. w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Jednak to zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:
1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97 u.p.t.u.,
2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
W pytaniu mowa jest o zarejestrowaniu się przez podatnika w 2003 r. jako podatnika VAT UE. Oznacza to, że albo podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT UE w kraju będącym członkiem UE w 2003 r. albo podano błędną datę zarejestrowania jako podatnika VAT UE.
W pierwszym przypadku wyłączenie, o którym mowa w art. 99 ust. 7b pkt 1 u.p.t.u., nie będzie miało zastosowania, gdyż w mowa w nim o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97 u.p.t.u. Tymczasem na mocy art. 176 pkt 2 u.p.t.u. art. 97 u.p.t.u. stosuje się dopiero od dnia 13 kwietnia 2004 r. Jeśli zatem podatnik faktycznie zarejestrował się jako podatnik VAT UE, to nie mógł tego uczynić zgodnie z art. 97 u.p.t.u., lecz na podstawie odpowiedniego przepisu obowiązującego w jednym z krajów będących członkiem UE w 2003 r.
W takim przypadku po zawieszeniu działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Na mocy art. 97 ust. 13 i 14 u.p.t.u. w przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, podmiot ten jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego; zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE. Z kolei na podstawie art. 97 ust. 15 u.p.t.u. w przypadku gdy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.
W związku z powyższym w drugim przypadku, tzn. gdy w pytaniu pomylona została data dokonania rejestracji jako podatnika VAT UE, a rejestracja ta nastąpiła po 12 kwietnia 2004 r., pomimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podatnik będzie miał obowiązek składania zerowych deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy, o ile właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie wykreślił go z rejestru jako podatnika VAT UE, czy to na podstawie zawiadomienia podatnika, czy też z urzędu.