Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Czy po wchłonięciu spółki przejętej przez spółkę przejmującą w drodze łączenia udziałów oraz włączeniu przychodów i kosztów spółki przejętej do przychodów i kosztów spółki przejmującej, istnieje obowiązek sporządzenia CIT-8 za spółkę przejętą do dnia połączenia? A jeżeli nie, to jakie informacje należy wysłać do urzędu skarbowego odnośnie do połączenia?

Odpowiedź:

W kwestii konieczności sporządzenia przez spółkę przejmowaną sprawozdania CIT 8 za okres do dnia połączenia spółek decydujące znaczenie ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ust. 2, pkt. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej: u.o.r., księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia. Jednakże, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 2) można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki. W spółce przejmowanej nie kończy się zatem rok podatkowy. Spółka przejmująca nie ma obowiązku składania za tę spółkę zeznania CIT-8 za przedwcześnie zakończony rok podatkowy. Taka sytuacja wynika z podanych w pytaniu informacji.

Oznacza to, że po połączeniu spółka przejmująca powinna wpłacać zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od łącznego dochodu spółki przejmującej oraz przejmowanej a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące obu spółek. Dopiero po zakończeniu własnego roku podatkowego spółka przejmująca powinna złożyć zeznanie CIT-8 z uwzględnieniem danych spółki przejmowanej.

Spółka przejmująca – na skutek połączenia – będzie zobowiązana do zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie swoich danych: jakie uległy zmianie na skutek przekształcenia, np. Spółka przejmująca stanie się stroną umów o rachunki bankowe, których stroną do tej pory była Spółka przejmowana, a dane o tych rachunkach powinny zostać ujawnione w zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Inaczej byłoby, gdyby księgi spółki przejmowanej metodą łączenia udziałów zostały dobrowolnie zamknięte. W takich przypadkach kończy się rok podatkowy takiej spółki (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2010 r., sygn. IPPB3/423-92/10-4/ER).

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 29.12.2015 r.