Odpowiedź:

W przedstawionej sytuacji nie macie Państwo prawa ani obowiązku do rozliczenia (ujęcia) faktury korygującej.

Uzasadnienie:

Przepisy prawa podatkowego, w szczególności przepisy ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), nie przewidują, aby byli wspólnicy rozwiązanych spółek cywilnych byli następcami podatkowymi tych spółek (tj., aby wchodzili w prawa i obowiązki podatkowe rozwiązanych spółek cywilnych). Jednocześnie z przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – dalej u.p.t.u., nie wynika, aby po rozwiązaniu spółek cywilnych ich byłym wspólnikom przysługiwało prawo lub obowiązek do uwzględniania faktur korygujących otrzymanych po rozwiązaniu spółki. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji nie macie Państwo prawa ani obowiązku do rozliczenia (ujęcia) faktury korygującej (skoro została ona otrzymana już po rozwiązaniu spółki cywilnej).

Zastrzec jednak należy, że fakt wystawienia przedmiotowej faktury korygującej może oznaczać, iż z otrzymanej faktury pierwotnej spółce nie przysługiwało – w całości lub częściowo – prawo do odliczenia. Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b u.p.t.u. nie stanowią podstawy do odliczania na ich podstawie kwot podatku naliczonego faktury, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością (w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 19.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów