Zarząd spółdzielni działa w jednoosobowym składzie i reprezentuje ją jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch ustanowionych pełnomocników (pełnomocnictwo ogólne).
Czy w myśl art. 116a o.p. pełnomocnicy w tej sytuacji ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe solidarnie z prezesem zarządu?
W sytuacji opisanej w pytaniu za zaległości podatkowe spółdzielni posiadającej osobowość prawną odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wyłącznie członkowie organów zarządzających tą spółdzielnią. Odpowiedzialność ta nie obejmuje pełnomocników.
Zgodnie z przepisami art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p. za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 o.p. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. Przepisy art. 116 o.p. stosuje się odpowiednio.
Na podstawie art. 11 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Z opisu pytania można wnosić, że spółdzielnia posiada już osobowość prawną.
Odpowiednie stosowanie art. 116 § 1 o.p. do spółdzielni będącej osobą prawnej oznacza, że za zaległości podatkowe spółdzielni odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółdzielni okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1) nie wykazał, że:
a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy,
2) nie wskazuje mienia spółdzielni, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółdzielni w znacznej części.
Z kolei odpowiednie stosowanie art. 116 § 2 o.p. oznacza, że odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 o.p. powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.
Przepis art. 52 § 1 o.p. stanowi zaś, że na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,
2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy,
3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej,
4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
Z opisu pytania wynika, że przepisy art. 116 § 3 i 4 o.p. nie mają zastosowania do spółdzielni, o której mowa w pytaniu, gdyż spółdzielnia posiada zarząd i nie chodzi o byłego członka zarządu.
Ponieważ ani w przepisach art. 116a o.p., ani art. 116 o.p., nie ma mowy o pełnomocnikach, nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółdzielni. W sytuacji opisanej w pytaniu za zaległości podatkowe spółdzielni odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wyłącznie członkowie organów zarządzających tą spółdzielnią.