Jestem małym podatnikiem i na działce (mam umowę najmu) buduję pawilon, który nie będzie trwale połączony z gruntem.
Czy wszystkie koszty inwestycyjne mogę zaliczyć jako jednorazowy odpis amortyzacyjny?
Jeśli tak - to w którym momencie, bo koszty są rozłożone w ciągu kilku miesięcy?
Czy powinien zrobić to po skończeniu inwestycji jako jednorazowy odpis, czy też w każdym miesiącu, kiedy mam wydatki, zaliczać je bezpośrednio w koszty?

Pawilon wybudowany przez Pana (mały podatnik) na cudzej działce (umowa najmu), który nie jest trwale połączony z gruntem, będzie podlegał jednorazowej amortyzacji, jeżeli jego wartość nie przekroczy 100.000 euro, z tym zastrzeżeniem, iż wartość ta stanowi jednocześnie łączny limit dokonania tych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym. Jednorazowej amortyzacji można dokonać po zakończeniu inwestycji/oddaniu do użytkowania tego środka trwałego.
Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 22k ust. 11 u.p.d.o.f., oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Limit ten zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587) został zwiększony do 100.000 euro. Dzięki temu mali podatnicy oraz firmy rozpoczynające działalność w latach 2009-2010 będą mogli korzystać z przyspieszonej amortyzacji w wyniku jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Kwotę tą przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł. W dniu 1 października 2008 r. ogłoszony kurs euro wynosił 3,3775 zł/euro (tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2008). Zatem w 2009 r. kwota jednorazowego odpisu wynosiła w przeliczeniu 338.000 zł (w 2009 r. - 422.000 zł).

Z treści przepisu wynika, iż jednorazowy odpis amortyzacyjny dotyczy wyłącznie środków trwałych, zatem nakłady na wytworzenie tego środka nie podlegają jednorazowej amortyzacji, podlega jej jedynie wytwór (w tym przypadku pawilon). Należy pamiętać, że za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f.)
Ponadto prawo do ulgi nie przysługuje także w razie kupna lub wytworzenia środków trwałych zaliczonych do grup 0-2 KŚT środków trwałych, gdzie wymienione są m.in. budynki i budowle oraz lokale. Jednak wyłączenie to nie dotyczy środków trwałych nie związanych na stałe z gruntem, wymienionych w grupie 8 KŚT. Zaklasyfikowanie pawilonu do grupy 8 KŚT potwierdza odpowiedź Urzędu Skarbowego w Rypinie z dnia 13 sierpnia 2007 r., PDIO-415/11/19/07/WL. Podatnik zwrócił się do urzędu z zapytaniem o możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów odpisu od pawilonu handlowego o wartości 60.000 zł. Urząd potwierdził, że przedsiębiorca ma do tego prawo, ponieważ ten środek trwały zaliczony został do grupy 8 KŚT.