Pytanie

W grudniu 2010 r. osoba bezrobotna podpisała umowę z instytucją pośredniczącą na dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
W ramach dofinansowania przyznana została jednorazowa dotacja inwestycyjna na zakup środków trwałych jak również innych niezaliczanych do środków trwałych. Przyznane zostało również wsparcie pomostowe w kwocie 1000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy tj. opłaty czynszu, ZUS, itp.
Dotacja inwestycyjna została wypłacona w styczniu 2011 r. i wydatkowana w marcu 2011 r. natomiast wsparcie pomostowe wypłacane było od lutego 2011 r. do stycznia 2012 r. a koszty w ramach tego wsparcia poniesione zostały w całości w 2011 r.
Czy otrzymane wsparcie pomostowe podlega opodatkowaniu czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy zakupy sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu?

Odpowiedź

Środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia pomostowego na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy, takie jak czynsz, składki ZUS itp., są wolne od podatku dochodowego.
Wydatki takie sfinansowane przez podatnika środkami otrzymanymi w ramach wsparcia pomostowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Został on przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zatem środki otrzymane przez podatnika w ramach wsparcia pomostowego, na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy, tj. opłaty czynszu, składek ZUS, itp., są wolne od podatku dochodowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f. Oznacza to, że wydatki z tytułu opłat czynszowych, składek ZUS, itp., sfinansowane przez podatnika środkami otrzymanymi w ramach wsparcia pomostowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2012 r., IBPBI/1/415-1251/11/RM.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)