Stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, działa na rzecz ogółu społeczności. Od 1995 r. byliśmy czynnymi podatnikami VAT. Od 2011 r. wystąpiliśmy o zwolnienie z VAT (wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 150.000 zł). Naszą działalnością statutową jest m.in. udzielanie pożyczek poza systemem bankowym. Czynność ta jest zwolniona z VAT.

Czy nasi pożyczkobiorcy muszą płacić PCC?
Pożyczkobiorcy nie będą zobowiązani do zapłaty PCC od zawartych ze stowarzyszeniem umów pożyczek.
W przypadku podatników VAT obowiązuje ogólna reguła, iż zawierane przez nich umowy nie podlegają PCC, gdyż podlegają VAT. Reguła ta jest wyrażona w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. Stanowi ona, iż nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem związanych z nieruchomościami (sprzedaż bądź zamiana) i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy wspomnieć także o zwolnieniu dedykowanym bezpośrednio organizacjom pożytku publicznego. Zawiera je art. 8 pkt 2a u.p.c.c., zgodnie z którym zwalnia się od podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zwolnieniu tym mowa jest o nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia) w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Odnosząc się do stanowiska Stowarzyszenia należy uznać, iż podlega Ono zwolnieniu z PCC ze względu na fakt bycia podatnikiem VAT zwolnionym. W tym przypadku nie mają zastosowania wyjątki od tego wyłączenia zawarte w art. 2 pkt 4 u.p.c.c.

Michał Wojtas