Są to czynności tzw. „kontroli krzyżowej”, które w gruncie rzeczy mają charakter techniczny. W oparciu o wskazane powyżej przepisy kontrolujący może żądać od kontrahentów kontrolowanego wydania przez nich dokumentów. Takie żądanie musi być ograniczone do zakresu kontroli u kontrolowanego podatnika i musi być związane ze sprawdzeniem prawidłowości i rzetelności wchodzących w grę dokumentów. W szczególności w przypadku kontroli u podatnika zarządzającego portalem internetowym, kontrolujący może zażądać od kontrahentów tego podatnika dokumentów potwierdzających transakcje, w których zarządzający portalem jedynie pośredniczył, co do zasady, pobierając od tych kontrahentów należną mu z tego tytułu prowizję.

Kontrolujący nie może natomiast żądać od kontrahentów kontrolowanego składania przez nich wyjaśnień.