Odpowiedź:
Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe i tym samym generuje u wynajmującego przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. To, czy opłaty za media i inne koszty również muszą być zaliczone do przychodów, zależy od konstrukcji zawartej umowy najmu.
Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d., osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1a u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
Podstawą uzyskiwania przychodów z tytułu najmu jest umowa, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód. W zależności od konstrukcji zawartej umowy w zakresie pokrywania przez najemcę kosztów związanych z przedmiotem najmu różne będą skutki podatkowe.
I tak, jeżeli z umów będzie wynikało, że koszty związane z przedmiotem najmu ponosić będą najemcy (ciężar ich poniesienia spoczywa na najemcach), a wynajmujący będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych środków np. do dostawców mediów, wówczas przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota określona w umowie jako czynsz należny wynajmującemu (odstępne) oraz kwoty podatku od nieruchomości, gdyż co do zasady to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty tego podatku.
Jeśli koszty określonych świadczeń opłaca wynajmujący, a następnie są one przerzucane na najemcę – tj. w zawartej umowie określono jedynie kwotę czynszu, bez wskazania, że na najemcy ciążą również obowiązki uiszczania dodatkowych opłat – wówczas stanowią one przychód z najmu po stronie wynajmującego.
Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe – por. wydane w imieniu Ministra Finansów indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 sierpnie 2012 r., IPTPB1/415-310/12-4/AG oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., ITPB1/415-438/14/KK.
Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 2 lutego 2015 r.