Prowadzę PKPiR. Systematycznie wyjeżdżam do Włoch w celu zakupu niezbędnych produktów do działalności gospodarczej. Ponoszę wydatki na zakup paliwa oraz przejazdy autostradami. Paragony za paliwo niestety nie spełniają wymogów § 14 ust. 5. Nie ma na nich nazwy asortymentu, ilości, ceny jednostkowej. Podana jest tylko wartość brutto.
Natomiast paragony za autostradę nie posiadają nr NIP wystawcy oraz wyszczególnionej stawki VAT.
Czy takie wydatki opisane przez właściciela, przeliczone wg kursu NBP z dnia poprzedzającego będą kosztem uzyskania przychodów?
Moim zdaniem wspomniane w pytaniu paragony, uzupełnione przez podatnika, mogą stanowić podstawę zaliczenia zakupionego paliwa do kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli w tzw. katalogu wyłączeń.
Jeśli chodzi o możliwość zaliczenia w koszty wydatków udokumentowanych paragonami, jak wynika z przepisów § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych może być dokumentowany paragonami zaopatrzonymi w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon – określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru. Natomiast wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być dokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi z uwzględnieniem wspomnianych zasad dokumentowania paragonem.
Z przepisów tych wynika, że podatnik może uzupełnić paragon wpisując na odwrocie m.in. nazwę zakupionego towaru. Wspomniane w pytaniu wydatki bez wątpienia stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ zostały poniesione w celu uzyskania przychodów i mają związek z prowadzoną działalnością. Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość dokumentowania wydatków paragonami m.in. w przypadku zakupu za granicą paliwa. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach również uznają taki sposób dokumentowania wydatków dla potrzeb zaliczenia ich do kosztów podatkowych, m.in. uznając je za "inne dowody (...) stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem" (patrz m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2009 r., ILPB1/415-467/09-3/AG).
Dlatego, moim zdaniem, wspomniane w pytaniu paragony uzupełnione przez podatnika mogą być podstawą dokumentowania kosztów podatkowych.