Odpowiedź:
Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań za dostarczony towar czy wykonaną usługę, które zostały zapłacone stanowią dla dłużnika koszt uzyskania przychodów.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej k.c. w sytuacji gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać zapłaty odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Jak zaś wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1
Wydatki z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie za dostarczony towary czy wykonane usługi, tak samo jako kwota głównej należności, ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu. Jednocześnie ciążące na nabywcy odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a to oznacza, że mogą one zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów, o ile odsetki te zostały zapłacone.
Jak bowiem stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają zatem jedynie naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań. Natomiast odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań za dostarczony towar czy wykonaną usługę, które zostały zapłacone stanowią koszt uzyskania przychodów. Oznacza to, że odsetki wyegzekwowane od nabywcy lub usługobiorcy z tytułu nieterminowej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi stanowią dla dłużnika koszt uzyskania przychodu.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 5.05.2015 r.