Odpowiedź:
Odpłatne udostępnienie adresu może być rozliczane jako najem.

Uzasadnienie:
Na wstępie należy zauważyć, że nie istnieje przedmiot taki jak adres – jest to bowiem oznaczenie nieruchomości (nieruchomości gruntowej, lokalowej czy budynkowej). W istocie zatem udostępnienie adresu spółce stanowi umożliwienie korzystania z nieruchomości przez tę spółkę (używanie). Oczywiście jest to używanie w ograniczonym umową zakresie (poczynając od tylko umożliwienia powoływania się na ten adres, a kończąc na umieszczeniu na nieruchomości reklam czy oznaczeń). Umowa udostępnienia adresu spełnia więc warunki dla najmu – najmem jest bowiem umowa w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) – dalej k.c. To umowa określa zaś zakres najmu – najemca powinien bowiem przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób określony w umowie, a dopiero gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 k.c.).
Z umowy udostępnienia adresu powinno zatem wynikać, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy nieruchomość do używania przez czas określony lub nieokreślony, przez korzystanie z adresu nieruchomości, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
W takim przypadku przychody osoby fizycznej z tej umowy będzie można rozliczać w ramach przychodów z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)). Opodatkować je można zatem na zasadach ogólnych albo ryczałtem.
Istotnym jest, by umowa najmu zawierała wszystkie elementy wynikające z art. 659 § 1 k.c., tak, by nie mogła zostać uznana za umowę nienazwaną. Wydaje się, że nawet wówczas będzie mogła być rozliczana jako najem bytu wirtualnego, jakim jest adres pocztowy.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

Krzysztof Klimek

Odpowiedzi udzielono 9.11.2015 r.