Czy jeśli odkupujemy od osoby fizycznej projekt techniczny za 600 zł, to musimy odprowadzić PCC?
Transakcja sprzedaży projektu budowlanego podlega opodatkowaniu PCC, jeśli przenoszącym prawa majątkowe do projektu (zbywcą) jest osoba inna, niż autor tego projektu.
Na wstępie należy wyjaśnić, że projekt techniczny nie jest rzeczą (art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), są bowiem nimi jedynie przedmioty materialne, ale utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) - dalej u.p.a. Transakcja ta wymaga więc analizy pod kątem przepisów u.p.a.
Rozróżnić bowiem należy zbycie takiego utworu przez osobę trzecią, niebędącą autorem (art. 41 ust. 1 pkt 2 u.p.a.) od udzielenia przez autora licencji, która w szczególności może polegać na przeniesieniu majątkowych praw autorskich (art. 41 ust. 2 u.p.a.).
W przypadku transakcji sprzedaży projektu dokonanej przez osobę trzecią zastosowani znajdą przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) - dalej u.p.c.c., bowiem podatek ten obejmuje również sprzedaż praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.). Transakcja taka opodatkowana będzie więc stawką 1% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.c.c.). Obowiązki podatnika będą w tym przypadku obciążały nabywcę projektu (art. 4 pkt 1 u.p.c.c.). Należy zauważyć, że sprzedaż praw majątkowych nie została objęta zwolnieniem dla transakcji o wartości poniżej 1000 zł, dotyczy ono bowiem jedynie sprzedaży rzeczy (art. 9 pkt 6 u.p.c.c.).
W przypadku natomiast transakcji zawartej z autorem projektu sprzedaż nie będzie podlegała przepisom u.p.c.c., bowiem udzielenie licencji nie zostało wymienione w art. 1 u.p.c.c. jako czynność opodatkowana. Przychody autora z tego tytułu będą jednak opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a nabywcę obciążały będą obowiązki płatnika zaliczek na ten podatek.
Podobne stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 8 czerwca 2004 r., IIUSPO4351/415/2004.