Pytanie

Czy od świadczeń dodatkowych powinien być naliczony VAT?
W umowie o pracę pracownik ma zapis: "Pracownikowi przysługują następujące świadczenia dodatkowe: 1. świadczenie komunikacyjne z tytułu pokrywania przez pracodawcę kosztów przejazdu samochodem służbowym (firmowym) pracownika z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania". Nadmieniam, iż od świadczenia komunikacyjnego naliczany i odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
Czy świadczenie komunikacyjne stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy?

Odpowiedź

Jeżeli wykorzystywany jest samochód osobowy to czynność nie podlega opodatkowaniu VAT. Wydatek może być kosztem pracodawcy.

Uzasadnienie

Jak stanowią przepisy art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jeżeli zatem pracodawca nieodpłatnie udostępni pracownikowi samochód na potrzeby prywatne, to zasadniczo świadczenie takie winno być opodatkowane VAT. Gdyby jednak okazało się, że pracownik korzysta z samochodu osobowego objętego ograniczonym podatkiem naliczonym to nie wystąpiłby obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2014 r. wobec takich świadczeń będzie mało zastosowanie wyłącznie zapisane w art. 8 ust. 5 i 6 u.p.t.u.

W pierwszym kwartale 2014 r. wyłączenie obowiązku opodatkowania używania samochodu osobowego na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą ma swoje źródło w art. 7 ustawy z 7 lutego 2014 r. zmieniającej u.p.t.u. (Dz. U. z 2014 r. poz. 312)

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodu należy wskazać, że z treści pytania wynika, iż świadczenie w nim opisane stanowi jeden z elementów wynagrodzenia pracownika. To oznacza, że wydatki związane z takim świadczeniem, podobnie jak inne koszty wynagrodzeń pracowniczych, mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym po stronie kosztów.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego