Pytanie

Prowadziłem sklep z odzieżą dziecięcą, opodatkowaną ryczałtem, bez VAT. Obecnie zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą.
Czy, jeśli mi zostanie jakiś towar handlowy to wystarczy, że zrobię remanent i wpiszę go do ewidencji przychodów?
Czy muszę zapłacić od remanentu jakiś podatek?
Co w przypadku, jeśli sprzedaż tego towaru będzie już po likwidacji sklepu?

Odpowiedź

Obecnie nie ma obowiązku zapłaty podatku od remanentu likwidacyjnego. Podatek do zapłaty może powstać dopiero w przypadku sprzedaży składników majątkowych pozostałych na dzień likwidacji.

Uzasadnienie

W związku z likwidacją działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia. Wskazuje na to art. 20 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury, podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem na zasadach określonych w art. 20 ust. 3 u.z.p.d. Wartość spisu należy ująć w ewidencji przychodów.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. w zw. z art. 20 ust. 6 u.z.p.d., na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy także sporządzić wykaz składników majątku, w którym zostaną wykazane wszelkie składniki majątku podatnika, a więc m.in. środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, wyroby gotowe, półwyroby, materiały (surowce), itp. W razie ich późniejszej sprzedaży po stronie podatnika może powstać obowiązek zapłaty podatku. Tak będzie, jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem 6 lat od momentu likwidacji działalności (patrz art. 6 ust. 1 u.z.p.d. a także art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a oraz ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f.).

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego