Odpowiedź:
Jeżeli podatnik wyłączył VAT naliczony w związku z korektą w trybie ulgi na złe długi, wówczas nie dokonuje już jego obniżenia w trybie korekty rocznej. Należy jednak pamiętać aby po zapłacie przywrócona była tylko taka część podatku naliczonego, która pozostałaby podatkiem naliczonym po korekcie rocznej.
Uzasadnienie:
Pomimo że zarówno art. 89b jak i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dotyczą podatku naliczonego do odliczenia, prawodawca nie wprowadził żadnych regulacji kolizyjnych. W konsekwencji, nie odnajdziemy przepisów, które wprost by wskazały, że korekta in minus VAT naliczonego w trybie ulgi na złe długi skutkuje brakiem obniżenia podatku naliczonego w drodze korekty rocznej właściwej dla transakcji mieszanej. Biorąc jednak pod uwagę to, że w ramach korekty rocznej, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego według proporcji, należy stwierdzić, że powtórna korekta nie jest uzasadniona. Należy jednak zaznaczyć, że fakt dokonania korekty rocznej powinien mieć wpływ na „przywracanie” podatku naliczonego po zapłacie. Jeżeli bowiem gdyby nie uprzednia korekta w trybie ulgi na złe długi korekta roczna spowodowałaby obniżenie VAT do odliczenia, moim zdaniem po zapłacie nie powinien być rozliczony cały VAT naliczony ale z uwzględnieniem korekty rocznej. 
Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 10 lutego 2015 r.