Odpowiedź:

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, że karta ma charakter gotówkowej karty przedpłaconej (kartą można zapłacić wszędzie i ponadto można realizować wypłaty gotówkowe z bankomatu) stąd też moim zdaniem powinno się liczyć wartość takiego prezentu do limitu ustawowego .
Do limitu  będą także zwolnione inne świadczenia rzeczowe dla pracowników finansowane z ZFŚS – w Państwa przypadku jest to butelka wina i pudełko okolicznościowe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.21 ust.1  pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W świetle powyższej regulacji Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r., II FSK 1463/14 uznał, iż "powyższy przepis wskazuje na zastosowanie zwolnienia w przypadku otrzymywania świadczeń rzeczowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia rzeczy ani świadczenia rzeczowego. Należy przyjąć, że świadczeniami rzeczowymi są takie świadczenia, których przedmiotem są rzeczy nie będące jednocześnie środkami pieniężnymi lub innymi wartościami pieniężnymi. Termin "świadczenie" pojawia się na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i zgodnie z jej art. 353 oznacza przedmiot stosunku zobowiązaniowego, który wyraża się obowiązkiem określonego zachowania przez podmiot zobowiązany. W myśl natomiast art. 45 k.c. rzeczami są tylko przedmioty materialne."

 NSA uznał tym samym, że określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. zwolnienie podatkowe dotyczy, między innymi, otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych, sfinansowanych z ZFŚS, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, przy czym świadczeniami rzeczowymi w rozumieniu tego przepisu nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Chociaż więc przepis ten nie zawiera mającej zastosowanie do określenia zakresu tego zwolnienia, pozytywnej definicji świadczeń rzeczowych, zawiera jednak definicję negatywną, wykluczającą z tego pojęcia określoną kategorię świadczeń. Są nimi tak zwane znaki legitymacyjne, a więc znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, noszące nazwy, między innymi, "bonów" i "talonów". Katalog nazw znaków legitymacyjnych nie jest zamknięty, o czym świadczy użyty w przepisie określenie "i inne znaki", co oznacza, że kryterium decydującym do zakwalifikowania określonego znaku do kategorii świadczeń nie będących rzeczowymi w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.f. nie jest nazwa znaku (świadczenia), ale jego istota - a więc pełnienie funkcji quasi-pieniądza wskutek możliwości dokonania jego wymiany na towar lub usługę (por. wyrok NSA z dnia 23 listopada 2012 r. II FSK 675/11).

Gdyby jednak w Państwa przypadku chodziło o wydanie karty przedpłaconej to jak wyjaśnia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 września2014 roku nr IPPB4/415-585/14-2/JK3 wydana przez Wnioskodawcę pracownikom karta przedpłacona jest środkiem płatniczym. Stąd też otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci okolicznościowych bonów nietowarowych w formie karty przedpłaconej, zróżnicowane co do wartości w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f., do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł, pod warunkiem, że istotnie   świadczenie to jest realizowane w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. To oznacza, że przy spełnieniu powyższych warunków Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przekazaniem omawianego świadczenia.

Tożsame stanowisko  organy podatkowe zajęły w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 października 2015 r., ILPB1/4511-1-1019/15-2/PP.

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, że karta ma charakter gotówkowej karty przedpłaconej (kartą można zapłacić wszędzie i ponadto można realizować wypłaty gotówkowe z bankomatu)  stąd też moim zdaniem (w świetle zaprezentowanych stanowisk organów podatkowych) powinno się liczyć wartość takiego prezentu do limitu określonego w art.21 ust.1 pkt 67 u.p.d.o.f.

Do limitu określonego w art.21 ust.1 pkt 67 u.p.d.o.f. będą także zwolnione inne świadczenia rzeczowe dla pracowników finansowane z ZFŚS – w Państwa przypadku jest to butelka wina i pudełko okolicznościowe.

W świetle stanowiska zawartego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 27 marca 2013 r., ITPB2/415-1171/12/IL nie dochowanie kryterium dochodowego nie wyłącza stosowania do wypłacanych świadczeń zwolnienia określonego w art.21 ust.1 pkt 67 u.p.d.o.f. pod warunkiem , że świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Proszę jednak pamiętać, że nie zachowanie kryterium dochodowego będzie skutkowało koniecznością naliczenia od wypłacanych świadczeń składek ZUS . Tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku , że   udzielając pracownikom świadczeń z ZFŚS bez zróżnicowania ich wartości, czyli według zasady "każdemu po równo", pracodawca jest zobowiązany naliczyć od nich składki ZUS.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  21.12.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami