Odpowiedź:
Faktura wystawiona tylko na Pana małżonkę nie daje Panu prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - podatnikami są osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Należy zwrócić uwagę, że przepisy nie przewidują szczególnych regulacji w stosunku do małżonków. Zatem, gdy dana czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług jest dokonana tylko przez jednego małżonka, to tylko on jest podatnikiem VAT, nawet wtedy, gdy czynność ta dotyczy majątku wspólnego.
Z drugiej strony jeśli tylko jeden z małżonków złożył zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług (podając swój numer NIP), aby przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, musi być on wskazany jako nabywca na otrzymywanych przez niego fakturach. Faktura wystawiona tylko na Pana małżonkę nie daje Panu prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z takiej faktury.
Z przepisu art. 106e ust. 1 pkt 3 i 5 u.p.t.u. wynika, że faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, pod którym otrzymał on towary lub usługi.
Na marginesie chciałbym dodać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują jedynie otwarty katalog niezbędnych elementów, jakie powinny znajdować się na prawidłowo wystawionej fakturze. Tym samym, jeśli dysponowałby Pan fakturą, na której widnieje Pan (oraz Pana numer NIP) i Pana małżonka, to taka faktura uprawniałaby Pana do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z niej wynikającą.
Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 20 lutego 2015 r.