Wynajmujemy powierzchnię targową w Niemczech (targi odbędą się w maju 2011 r.) - jest to tylko grunt pod stoisko targowe, zabudowa będzie wykonana przez polskiego podatnika, który obciąży nas fakturą VAT z polskim VAT. Otrzymaliśmy fakturę za samą powierzchnię z niemieckim VAT (19%).
Czy od dnia 1 kwietnia 2011 r. ww. usługę wynajmu powierzchni należy potraktować jako import usług?
Czy jest to usługa związana z nieruchomościami, a co za tym idzie, miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości?

W omawianej sprawie kontrahent niemiecki prawidłowo rozpoznał miejsce opodatkowania.
Generalnie miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Należy jednak pamiętać, że wyjątki od tej zasady ustawodawca wymienił w ust. 2-4 ww. przepisu oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j oraz 28n.
W omawianej sprawie prawidłowo rozpoznano miejsce opodatkowania. Należy tutaj zastosować jeden z powołanych wyżej wyjątków, tj art. 28g lub 28e – u.p.t.u.
Zgodnie z art. 28g u.p.t.u., miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Zaś miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.
Zaś zgodnie z art. 28e u.p.t.u., miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z usługami związanymi z nieruchomościami w Niemczech, czy też z usługami wynajmu powierzchni w Niemczech na targi, miejscem opodatkowania będą Niemcy. Zatem prawidłowe jest zachowanie kontrahenta niemieckiego.

Dorota Mielcarek