Czy nożyczki w zakładzie krawieckim to materiał produkcyjny, czy pozostały wydatek?
Nożyczki w zakładzie krawieckim winny zostać sklasyfikowane jako pozostały wydatek.
Jak wynika z objaśnień do PKPiR, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), kolumna 10 podatkowej księgi służy ewidencjonowaniu zakupu materiałów oraz towarów handlowych. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Natomiast materiałami pomocniczymi są materiały nie będące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości. Z kolei towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Zakup nożyczek dla potrzeb zakładu krawieckiego nie można zakwalifikować do materiałów ani do towarów handlowych, dlatego ich wartość nie podlega ujęciu w kolumnie 10 PKPiR. Zakup nożyczek stanowi pozostały koszt prowadzonej działalności gospodarczej. Do wpisywania pozostałych kosztów służy kolumna 13 "pozostałe wydatki".