Podatnik (nie ma statusu MP) ma dłużników, przedsiębiorców, od 2012 r.
Czy może zgłosić ich zaległości do urzędu skarbowego po 180 dniach?
Czy termin liczy się od 2013 r.?
Czy dotyczy to zarówno VAT, jak i kosztów uzyskania przychodów?
Czy wystarczy złożyć jedno zgłoszenie (VAT), czy dwa (k.u.p.)?

Odpowiedź

Jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny o wartość tej wierzytelności.
Zasada ta nie ma swojego odpowiednika w podatkach dochodowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 89a ust. 1 i 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (tzw. "ulga za złe długi"). Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Na podstawie art. 23 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosuje się przepisy art. 89a i art. 89b u.p.t.u., w brzmieniu dotychczasowym, z tym jednak zastrzeżeniem, że przepisy art. 89a i art. 89b u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., stosuje się również do wierzytelności powstałych przed tym dniem, których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r.
W podatkach dochodowych nie ma przepisów definiujących nieściągalność wierzytelności w podobny sposób.

Stosownie do przepisów art. 89a ust. 5 u.p.t.u. wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.