Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Posiadam udziały w spółce z o.o. (99%), jako osoba fizyczna. W sytuacji, gdy w spółce brakowało pieniędzy na bieżące wydatki, pożyczałem jej, wpłacając odpowiednie kwoty do kasy spółki bądź na rachunek firmy. Spółka przez dłuższy okres nie przynosiła zysków, dlatego też chciałbym ją zamknąć. Obawiam się jednak, że w przypadku likwidacji spółki, niespłacona wartość pożyczki będzie stanowiła przychód podatkowy dla spółki.

Czy da się takiej sytuacji uniknąć i czy rzeczywiście niespłacona pożyczka w momencie likwidacji będzie przychodem podatkowym?

Odpowiedź:

Niespłacona pożyczka nie spowoduje w momencie wykreślenia spółki z rejestru powstania przychodu podatkowego.

Uzasadnienie:

Przyjmuje się obecnie, że możliwe jest wykreślenie spółki z o.o. z rejestru po zakończonej likwidacji, w sytuacji w której posiada ona niezaspokojone zobowiązania. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2003 r., IV CK 256/02 stwierdzono, że zadłużenie spółki nie uniemożliwia wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. Bezzasadne jest przyjęcie założenia, że istnieje realna możliwość zaspokojenia wierzycieli przez taką spółkę, dlatego utrzymywanie jej bytu prawnego nie jest konieczne, a takie podmioty należy eliminować z życia publicznego. W efekcie w dacie wykreślenia spółki z rejestru dojdzie do wygaśnięcia zobowiązań z tytułu pożyczki z uwagi na ustanie bytu prawnego dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązań w taki przypadku nastąpi automatycznie, bez zawierania umowy z wierzycielem i bez wyrażania zgody przez dłużnika. Nie dojdzie zatem do przysporzenia w postaci umorzenia pożyczki. Po stronie spółki z o.o. przysporzenie nie nastąpi, gdyż w momencie wygaśnięcia zobowiązania (wykreślenie z rejestru), spółka przestanie istnieć. W efekcie niespłacona nie spowoduje powstania w spółce z o.o. przychodu podatkowego.Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 23 lipca 2013 r., IBPBI/2/423-529/13/MS.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 28.07.2015 r.