Jesteśmy producentem produktów farmaceutycznych, suplementów diety i kosmetyków.
Czy jeśli obdarujemy farmaceutę zestawem kosmetyków o wartości do 100 PLN, z naklejonym logo firmy, koszt tego zestawu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
Czy będzie to naruszeniem przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne?

Koszt zakupu zestawu kosmetyków, którymi firma farmaceutyczna obdaruje farmaceutę, nawet z naklejonym logo firmy, nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.

Wręczenie farmaceucie zestawu kosmetyków o wartości do 100 zł przez firmę farmaceutyczną nie powinno stanowić naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm. - dalej Prawo farmaceutyczne.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 14 i pkt 28 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju (z wyjątkami, nie dotyczącymi jednak przedmiotowej sprawy), a także kosztów reprezentacji.
Wręczenie farmaceucie zestawu kosmetyków przez firmę farmaceutyczną może być traktowane bądź jako darowizna (nieodpłatne świadczenie kosztem swego majątku), bądź jako reprezentacja (budowanie pozytywnego wizerunku) i w żadnym z tych przypadków - niezależnie od zakwalifikowania - wydatek na zakup zestawu kosmetyków nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów podatnika (firmy farmaceutycznej).

Uwagi
Zgodnie z Prawem farmaceutycznym zabrania się kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania. Zabrania się również przyjmowania takich korzyści. Przepisy te nie dotyczą dawania lub przyjmowania przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy (art. 58 Prawa farmaceutycznego). Kto wbrew przepisom art. 58 w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi korzyści materialne lub przyjmuje takie korzyści, podlega grzywnie (art. 128 Prawa farmaceutycznego).
Wątpliwe jest czy na gruncie Prawa farmaceutycznego zestaw kosmetyków może być uznany za produkt leczniczy, za który w rozumieniu ustawy uważana jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
W każdym razie dawanie lub przyjmowanie przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy, niezależnie czy przedmioty będą uważane za produkt leczniczy czy też nie, nie będzie naruszało Prawa farmaceutycznego.
Piotr Geliński