Odpowiedź:

Tak, spółka powinna złożyć zeznanie podatkowe i sprawozdanie finansowe.

Uzasadnienie:

Jak stanowi przepis art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r . poz. 8541 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Stosownie do regulacji art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Zatem dokonując przekształcenia (bo tak należy klasyfikować operację przekształcenia spółki z o.o. w jawną) należy zamknąć księgi. To również wiąże się ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (co wynika również z przepisów art. 558 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

W konsekwencji, na podstawie art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p. należy złożyć zeznanie podatkowe, które składane jest w terminie trzech miesięcy.

Na podstawie art. 27 ust. 2 u.p.d.o.p. koniecznym jest złożenia sprawozdania finansowego. Na podstawie takiego, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Pomimo, iż w wyniku przekształcenia faktycznie ustaje byt podatkowy spółki z o.o. (jawna nie jest podatnikiem) to ze względy na brak odrębnych i szczególnych regulacji należy wypełnić powyższe obowiązki w terminach wskazanych w art. 27 u.p.d.o.p

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 8.06.2015 r.