Czy należy założyć kartę ewidencji odpadu dla odpadu, który był tylko transportowany przez miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania?
Co do zasady, zgodnie z wymaganiami art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) - dalej u.o., ewidencję, odpadów należy prowadzić z zastosowaniem zarówno karty przekazania odpadu, jak i karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki, gdy działalność związana z gospodarowaniem odpadami obejmuje wyłącznie transport odpadów - wówczas zgodnie z art. 36 ust. 5 u.o., ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów nie musi zakładać kart ewidencji dla transportowanych odpadów.

Anna Nieć