Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Dostaliśmy od inwestora faktury za naprawę usterek w wykonywanej przez nas inwestycji (w ramach gwarancji). Powinniśmy obciążyć nimi podwykonawcę tyle, że ten ogłosił upadłość likwidacyjną.

Czy mamy dla niego wystawić fakturę VAT (refakturę)?

Z pewnością jej nie opłaci. Chcielibyśmy zrealizować ważną gwarancje bankową.

Jak wygląda rozliczenie z punktu widzenia VAT?

Odpowiedź:

Skoro dochodzi do odsprzedaży (refakturowania) usług, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz podwykonawcy – nawet wówczas, gdy gdy ten ostatni objęty jest procedurą upadłości likwidacyjnej.

Uzasadnienie:

Podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury w przypadku, gdy wykona na rzecz innego podatnika jedną z czynności opodatkowanych VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług.

Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Po myśl art. 8 ust. 2a u.p.t.u., w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Ostatni z ww. przepisów odnosi się do tzw. refakturowania.

Jednoznaczna odpowiedź na przedstawione w pytaniu wątpliwości wymaga analizy szczegółów stanu faktycznego, w tym zapisów łączących strony umów. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że co do zasady przerzucenie kosztów na inny podmiot jest traktowane jako świadczenie usług w tym samym zakresie. Mając na uwadze powyższe oraz treść pytania – w którym wskazano, że wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami naprawy, którymi z kolei obciążył go inwestor – uznać należy, że wykonawca winien wystawić na rzecz podwykonawcy fakturę (refakturę).

Powyższego nie zmienia fakt, że podwykonawca znajduje się w upadłości likwidacyjnej. Objęcie przedsiębiorcy takim postępowaniem nie oznacza, że podmiot ten przestaje istnieć w obrocie gospodarczym. Upadłość likwidacyjna oznacza przejęcie zarządu przedsiębiorstwa przez syndyka oraz spieniężenie majątku. Powyższe nie jest równoznaczne z likwidacją podmiotu, a tym samym z utratą przez niego statusu podatnika VAT.

Oznacza to, że wykonawca winien refakturować na podwykonawcę usługi naprawy usterek – nawet wówczas, gdy ten ostatni objęty jest procedurą upadłości likwidacyjnej.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 11.08.2015 r.