Odpowiedź:

Najprawdopodobniej w przedstawionej sytuacji Państwa spółka jest powiązana ze wszystkimi spółkami z grupy, a w konsekwencji – w zakresie w jakim spełnione są pozostałe warunki powstania obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej – konieczne jest sporządzanie dodatkowej dokumentacji podatkowej. Z tego samego powodu na Państwa spółce ciąży również najprawdopodobniej obowiązek sporządzania informacji ORD-U, tj. informacji o umowach zawartych z nierezydentami.

Uzasadnienie:

Obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej obciąża, między innymi, podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. (zob. art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p.). Powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p., występują zaś, między innymi, jeżeli ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów (zob. art. 11 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.), przy czym posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (zob. art. 11 ust. 5a u.p.d.o.p.). Wskazać przy tym należy, że określając wielkość udziału pośredniego, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (zob. art. 11 ust. 5b u.p.d.o.p.).
W świetle powyższego najprawdopodobniej w przedstawionej sytuacji Państwa spółka jest powiązana ze wszystkimi spółkami z grupy, a w konsekwencji – w zakresie w jakim spełnione są pozostałe warunki powstania obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej – konieczne jest sporządzanie dodatkowej dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p. Skoro bowiem spółki te tworzą grupę, jest mało prawdopodobne, aby spółka XY EUROPE lub spółka XY CORPORATION nie posiadały bezpośredniego lub pośredniego udziału w kapitale poszczególnych spółek nie mniejszego niż 5%.
Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że spółka XY POLSKA nie posiada informacji jakie są powiązania kapitałowe pomiędzy poszczególnymi spółkami z grupy. Nie ma przepisu wyłączającego z tego powodu obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej, a zatem w interesie spółki leży ustalenie tej kwestii. Jeżeli tego nie zrobi pozostaje jej przyjęcie jednego z dwóch możliwych założeń (że istnieją powiązania, o których mowa, albo że nie istnieją), przy czym oczywiście zdecydowanie bezpieczniejsze podatkowo jest przyjęcie, że wskazane powiązania istnieją.
Z tego samego powodu na Państwa spółce ciąży również najprawdopodobniej obowiązek sporządzania informacji ORD-U, tj. informacji o umowach zawartych z nierezydentami (zob. art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)). Informacje te sporządza się bowiem i przekazuje – jak stanowi § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 190z późn. zm.) – jeżeli:
– jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
– inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
– nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów
– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 19.04.2016 r.