Samochód wykorzystywany będzie do działalności mieszanej (firmowy i dla pracownika na dojazd do domu).

Czy wystąpią jakieś dodatkowe obciążenia - opłata skarbowa?

Odpowiedź:

Jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym obowiązku poboru podatku u źródła nie wyłącza fakt posiadania przez Państwa certyfikatu rezydencji niemieckiego leasingodawcy, jesteście Państwo obowiązani do poboru 20% podatku u źródła. Koszty rat leasingowych dotyczących przedmiotowego samochodu mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (w wysokości netto) bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z tytułu nabywania usług leasingu jesteście Państwo obowiązani do rozpoznawania na gruncie VAT importu usług, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowić będzie tylko 50% kwoty podatku należnego z tytułu tego importu usług.

Uzasadnienie:

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.). Jest to tzw. podatek u źródła.
Dotyczy to, między innymi, przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).
Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20% (zob. art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

Przychodami z praw do użytkowania środków transportu są przy tym, między innymi, przychody z oddawania ich w użytkowanie na podstawie umów leasingu. Jeżeli zatem w przedstawionym stanie faktycznym obowiązku poboru podatku u źródła nie wyłącza fakt posiadania przez Państwa certyfikatu rezydencji niemieckiego leasingodawcy, jesteście Państwo obowiązani do poboru 20% podatku u źródła.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że koszty używania samochodów osobowych (w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym – zob. art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f. oraz art. 4a pkt 9a u.p.d.o.p.) niestanowiących składników majątku podatnika (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych) oraz samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podatnika (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych) stanowią koszty uzyskania przychodów, co do zasady, tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i w ramach limitu wynikającego z tej ewidencji (zob. wskazane powyżej przepisy art. 16 ust. 1 pkt 51 i art. 16 ust. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 23 ust. 1 pkt 46 i art. 23 ust. 5 u.p.d.o.f.). Nie dotyczy to jednak kosztów używania samochodów na podstawie umów leasingu (zob. art. 16 ust. 3b u.p.d.o.p. oraz art. 23 ust. 3b u.p.d.o.f.), jak również – jak się przyjmuje – samych opłat za używanie takich samochodów, w tym rat leasingowych. A zatem nie ulega wątpliwości, że koszty rat leasingowych dotyczących przedmiotowego samochodu mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (w wysokości netto) bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Odnośnie pytania o dodatkowe obciążenia wyjaśnić pragnę, że z tytułu nabywania usług leasingu jesteście Państwo obowiązani do rozpoznawania na gruncie VAT importu usług (zob. art. 2 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – dalej u.p.t.u.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowić będzie tylko 50% kwoty podatku należnego z tytułu tego importu usług (ze względu na brzmienie art. 86a u.p.t.u.). Inne dodatkowe obciążenia podatkowe (w szczególności opłata skarbowa czy podatek od czynności cywilnoprawnych) z tytułu użytkowania przedmiotowego samochodu na podstawie umowy leasingu nie wystąpią.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  25.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów