Jesteśmy sp. z o.o. prowadzimy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z VAT. Organizujemy masową imprezę promująca działalność szkoleniową. Wejście jest płatne.
Czy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż biletów wstępu na imprezę masową promującą szkoleniową działalność spółki?
Jaką stawkę VAT zastosować?

Sprzedaży biletów wstępu na zorganizowaną imprezę spółka nie musi ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe, sprzedaż biletów wstępu na tę imprezę jest zwolniona od podatku (jako świadczenie usługi rozrywkowych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych).
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z nieistotnymi w omawianej sytuacji wyjątkami). W konsekwencji odpowiedź na pytania należy rozpocząć od sklasyfikowania przedmiotowej usługi organizacji imprezy masowej na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r.
Według mnie usługę tę należy sklasyfikować w grupowaniu PKWiU o symbolu 92.34.13 (grupowanie to obejmuje usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane). Takie też stanowisko zdaje się reprezentować urząd statystyczny. W piśmie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19 września 2007 r. (I US-II-443/39/2007, http://sip.mf.gov.pl/sip/) czytamy, że "Urząd Statystyczny w Łodzi dokonał klasyfikacji świadczonych przez Jednostkę usług w następujący sposób: Kompleksowe organizowanie imprez kulturalnych, promocyjno–reklamowych, spotkań firmowych (obejmujące montaż sceny i obsługę) mieści się w grupowaniu PKWiU 92.34.13".

Oznacza to, że sprzedaży biletów wstępu na przedmiotową imprezę Państwa spółka z o.o. nie musi ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Świadczenie usług zaliczanych do działu 92 PKWiU (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem) jest bowiem zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (na podstawie § 2 w zw. z poz. 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. Nr 224, poz. 1797).
Pewne wątpliwości budzi natomiast kwestia właściwej dla tych usług stawki VAT. W mojej ocenie świadczenie usług zaliczanych do grupowania PKWiU 92.34.13 zaliczyć należy do usług związanych z rekreacją, gdyż zgodnie ze Słownikiem języka polskiego, "rekreacja" to "odpoczynek, wytchnienie, rozrywka". Oznaczałoby to opodatkowanie podatkiem VAT według stawki podatku 22% komercyjnie świadczonych usług zaliczanych do grupowania o symbolu 92.34.13 (zwolnienie od podatku usług związanych z rekreacją obejmuje bowiem tylko usługi świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług; wynika to z objaśnień do załącznika nr 4 do u.p.t.u.). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby opodatkowanie sprzedaży biletów na zorganizowaną przez Państwa imprezę promocyjną według stawki 22%.

Organy podatkowe uważają jednak, że świadczenie usług zaliczanych do grupowania PKWiU o symbolu 92.34.13 korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 11 załącznika nr 4 do u.p.t.u. (usługi te nie zostały bowiem wymienione jako niekorzystające ze zwolnienia, a jednocześnie nie są to – zdaniem organów podatkowych – usługi związane z rekreacją). Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2008 r. (ILPP2/443-499/08-4/ISN, http://sip.mf.gov.pl/sip/) czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2008 r. (IBPP1/443-1361/08/AZ, http://sip.mf.gov.pl/sip/). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby zwolnienie od podatku sprzedaży biletów na zorganizowaną przez Państwa imprezę promocyjną.