Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR) świadczy usługi pośrednictwa handlowego. Od swojego zleceniodawcy zakupiła odzież (kurtka, koszulka, bluza) z logiem firmy, w sprzedaży której pośredniczy. Będzie ją wykorzystywała do pracy podczas spotkań z potencjalnymi klientami.
Czy niniejszy zakup może zaliczyć w poczet kosztów?


Większość podatników rozliczających się na tzw. zasadach ogólnych zobowiązana jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek taki nakłada na nich art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r. Księgi muszą być prowadzone w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Zgodnie z zapisem § 11 ust. 1 r.p.k.p.r., podatnik jest zobowiązany do prowadzenia księgi w sposób rzetelny i niewadliwy. Księga jest rzetelna, gdy prowadzona jest zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Zgodnie zaś z generalną zasadą przedstawioną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc możliwość uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest uzależniona od celu tego wydatku. Zatem każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem związku z przychodem i racjonalności działania dla osiągnięcia tego przychodu. Najwłaściwsza i zgodna z treścią ustawowej regulacji kwalifikacja kosztów uzyskania przychodów powinna brać pod uwagę:
- przeznaczenie wydatku (jego celowość, zasadność dla funkcjonowania podmiotu) oraz
- potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu.
Kosztami uzyskania przychodów są więc zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, jednak że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. Jest to zgodne z zasadą, że ciężar udowodnienia spoczywa na osobie, która z określonych faktów wywodzi skutki prawne.
Z przedstawionego pytania wynika, że osoba fizyczna świadcząca usługi pośrednictwa handlowego zakupiła od swojego zleceniodawcy odzież (kurtka, koszulka, bluza) z logiem firmy zleceniodawcy, w którego sprzedaży usług/towarów pośredniczy. Odzież tą zamierza wykorzystywać do pracy podczas spotkań z potencjalnymi klientami
W moim przekonaniu, jeśli osoba świadcząca usługi pośrednictwa handlowego podczas spotkania z potencjalnym klientem występuje w stroju z logo firmowym swego zleceniodawcy i jednocześnie prezentuje jego produkty, to tego rodzaju działania zmierzają do uzyskania przychodu. Zatem można zakup stroju z logo firmy zleceniodawcy zaliczyć w koszt uzyskania przychodu.