Spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce wynajmuje od spółki holenderskiej pojazdy- samochody ciężarowe oraz naczepy na podstawie umowy najmu. Jednocześnie spółka holenderska jest jedynym udziałowcem w spółce polskiej.
Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego? Czy można skorzystać z jakiegokolwiek zwolnienia z płacenia podatku w Polsce i rozliczać podatek w Holandii?
Aby nie było konieczności poboru podatku zryczałtowanego, spółka Holenderska powinna przedłożyć certyfikat rezydencji.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów podatkowych przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego - ustala się w wysokości 20% przychodów. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji należy naliczać zryczałtowany podatek dochodowy.
Jednocześnie jednak zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. podatku można nie pobierać, jeżeli wynikać to będzie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kontrahent przedłoży certyfikat rezydencji. Podstawą do zwolnienia mógłby być zatem art. 7 ust. 1 konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120). Zgodnie z jego treścią zyski przedsiębiorstwa Holenderskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Holandii, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez położony tu zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.