Przewidziany w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) - dalej u.z.p.a. termin do złożenia wniosku o zwrot podatku, wydaje się mieć charakter materialnoprawny i tym samym nie podlega on przywróceniu, gdyż naruszenie terminów materialnych powoduje wygaśnięcie prawa określonego przepisami prawa materialnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.z.p.a. wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.
Z kolei jak stanowi art. 2 u.z.p.a. do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a.
W świetle art. 58 i kolejnych k.p.a., w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

Instytucja przywrócenia terminu jest instytucją prawa procesowego. Na podstawie tych przepisów mogą być przywrócone terminy przewidziane przepisami należącymi do prawa procesowego a nie prawa materialnego. Instytucja przywrócenia uchybionego terminu ma bowiem na celu usunięcie ujemnych następstw procesowych, wynikłych w następstwie uchybienia terminu procesowego.
Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sprowadza się w praktyce do rozstrzygnięcia kwestii czy termin przewidziany przepisem art. 6 ust. 1 u.z.p.a. jest terminem procesowym czy też terminem materialnoprawnym.
Rozróżnienie charakteru prawnego danego przepisu w tym także przepisu ustalającego termin nie jest w niektórych przypadkach rzeczą prostą. W każdym bądź razie o charakterze przepisu i terminu nie przesądza samo przez się okoliczność, w jakiej ustawie przepis statuujący dany termin się znajduje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ustawa taka oprócz przepisów prawa materialnego zawiera również przepisy proceduralne. Dla oznaczenia charakteru danego przepisu miarodajny jest zawsze przedmiot i treść tego przepisu prawnego.
Należy przyjąć przepisami procesowymi będą przepisy o właściwości administracyjnego organu orzekającego i o postępowaniu przed takim organem. Natomiast przepisy dotyczące przesłanek, treści, powstania, zmian lub zgaśnięcia prawa czy roszczenia materialnego należą do przepisów materialnoprawnych. W tym kontekście należy zastanowić się jaki charakter ma złożenie wniosku o zwrot podatku. Przewidziany w art. 6 ust. 1 u.z.p.a. termin do złożenia wniosku o zwrot podatku, wydaje się mieć jednak charakter materialnoprawny i tym samym nie podlega on przywróceniu w trybie określonym w k.p.a., gdyż naruszenie terminów materialnych powoduje wygaśnięcie prawa i obowiązków określonych przepisami prawa materialnego.