Prowadzę działalność gospodarczą. W ciągu ostatnich 4 lat wykazywałem stratę w podatku dochodowym.
Czy mogę pomniejszyć zaliczkę o stratę z lat ubiegłych?
Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Czy w jednym miesiącu można potrącić 50% strat z poprzednich 4 lat?

Nie ma żadnych przeszkód aby w jednym miesiącu potrącić 50% straty z ostatnich 4 lat.
Jak wynika z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), o wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% tej straty.
Należy zauważyć, iż ustawodawca nie wskazuje jakoby strata mogła być odliczona dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód aby stratę odliczyć już na etapie wyliczania zaliczek na podatek dochodowy, tj w trakcie danego roku podatkowego. Jeżeli podatnik przez ostatnie 4 lata podatkowe wykazywał stratę, to nie ma również żadnych przeszkód aby w jednym miesiącu potrącić 50% straty z ostatnich 4 lat. Stanowisko to było niejednokrotnie potwierdzane przez organy podatkowe (zob. np. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2010 r., IPPB5/423-645/10-4/AS).