Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

W czerwcu firma dokonała sprzedaży eksportowej do Ukrainy na ponad 40.000 USD. Mamy komplet dokumentów, które uzasadniają zastosowanie w deklaracji VAT stawki 0%. W lipcu klient zgłosił reklamację ilościową (4 pary) i przesłał do nas specyfikację braków oraz notę kredytową na 18 USD. Klient jest dla nas ważny, więc pomimo wątpliwości zaakceptujemy roszczenie, klient zapłaci o tę kwotę mniej.

Czy jesteśmy w tej sytuacji zobligowani wystawić fakturę korygującą eksportową?

Czy taka ewentualna korekta musi być zgłoszona w urzędzie celnym?

Czy musi być podpisana przed klienta?

Dla tak niewielkiej kwoty uważamy te działania za nadmiernie praco i czasochłonne.

Czy zatem można pomniejszyć należność od klienta na podstawie noty nie wystawiając faktury korygującej?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest konieczne w przypadku zwrotu towarów, które uprzednio były przedmiotem eksportu.

Nie jest możliwa korekta za pomocą noty korygującej. Przepisy u.p.t.u. nie nakładają obowiązku zgłoszenia faktury korygującej do urzędu celnego.

Uzasadnienie:

Celem faktur jest potwierdzenie (udokumentowanie) dostaw towarów i świadczenia usług oraz realizacja funkcji dowodowej w określeniu wymiaru opodatkowania VAT. W praktyce, w trakcie dokumentowania wykonywania świadczeń mogą zdarzyć się pomyłki.

I tak zgodnie z art. 106j ust. 1 art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

2) udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (np. zaliczki, przedpłaty, raty),

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

W przypadku faktur korygujących dotyczących eksportu towarów nie jest wymagane posiadanie przez podatnika potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę (art. 29a ust. 15 pkt 1 u.p.t.u.). W konsekwencji faktury korygujące powinny zostać rozliczone w momencie ich wystawienie. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 18 stycznia 2013 r., ILPP2/443-1025/12-6/MN, w której czytamy, że:

 (...) na mocy art. 29 ust. 4b u.p.t.u. [obecnie na mocy art. 29a ust. 15 u.p.t.u.], warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Tym samym, faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy opodatkowania wykazanej w fakturach pierwotnych, dokumentujące eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, uwzględnia w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tych faktur korygujących (…)”.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 29.07.2015 r.