Czy można odliczyć VAT od kosztów związanych z ochroną prezesa zarządu - jednego z czterech udziałowców na prywatnej posesji, niebędącej siedzibą firmy?
Udziałowiec w obawie o swoje bezpieczeństwo posiada ochronę osobistą w prywatnym domu. Gdyby nie był udziałowcem, a nie prezesem spółki ochrona byłaby niepotrzebna.
Uważam, że w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z ochroną prezesa zarządu firmy. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Związek ten nie musi być związkiem bezpośrednim – również zakupy pośrednio wykorzystywane przez podatników do wykonywania czynności opodatkowanych pozwalają na odliczanie podatku naliczonego. Jak czytamy w wyroku WSA w Krakowie z dnia 17 września 2010 r. (I SA/Kr 1087/10), "brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (...) stanowi, że "w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia (...)". Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez polskiego ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, iż związek ten ma być bezpośredni i wyłączny (...). Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić jakiekolwiek przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu".
W świetle powyższego zakupy usług ochrony osób związanych z podatnikiem mogą być zakupami usług pośrednio wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, jeżeli funkcja tych osób jest istotna z punktu widzenia wykonywania tych czynności opodatkowanych. Dotyczy to również ochrony tych osób w ich prywatnych mieszkaniach czy domach. Z punktu widzenia funkcjonowania firmy ochrona tych osób jest tak samo istotna w czasie pracy (wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem firmy), jak i w innym czasie. Naruszenie zdrowia, czy śmierć osób negatywnie wpłynęłaby na działalność firmy, a więc również na wykonywanie przez firmę czynności opodatkowanych.
Mając na uwadze powyższe uważam, że istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z ochroną prezesa zarządu firmy (niestety, nie jest mi znane stanowisko organów podatkowych w tej kwestii). Na możliwość tą bez wpływu pozostaje okoliczność, że prezes zarządu chroniony jest (częściowo lub w całości) w swoim prywatnym domu.