Firma drogowa przekazała 1000 zł brutto na turniej tańca. W zamian organizatorzy zamieścili tablice reklamowe na scenie w czasie trwania turnieju oraz oficjalnie podziękowali sponsorom. Otrzymaliśmy fakturę VAT na 1000 zł brutto za "Sponsoring".
Czy od takiej faktury mamy prawo odliczyć VAT?
Nie mamy umowy sponsorskiej.
Jeżeli nabyta przez firmę usługa reklamowa (reklama w trakcie turnieju tańca) była w (całości) związana z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez ww. firmę, wówczas przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez organizatora turnieju tańca.
Okoliczność, iż Spółka nie posiada pisemnej umowy dotyczącej ww. usługi nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku VAT. Niemniej firma powinna zgromadzić dowody wskazujące, iż organizator turnieju rzeczywiście wykonał na jego rzecz usługę (np. zdjęcia tablic reklamowych umieszczonych na scenie podczas turnieju).
Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie w pierwszej kolejności należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa dla skutecznego zawarcia umowy sponsoringowej nie jest koniecznym zachowanie formy pisemnej. Stąd też w analizowanym stanie faktycznym uznać trzeba, iż de facto doszło do zawarcia ustnej umowy, na podstawie której organizator turnieju tańca wykonał na rzecz firmy usługę o charakterze reklamowym.
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim owe towary/usługi są (będą) przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Mając na względzie powyższe uznać trzeba, że jeżeli nabyta przez firmę usługa reklamowa (reklama w trakcie turnieju tańca) była w (całości) związana z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez ww. firmę, wówczas przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez organizatora turnieju tańca.

Okoliczność, iż Spółka nie posiada pisemnej umowy dotyczącej ww. usługi nie stanowi przeszkody w odliczeniu podatku VAT. Niemniej firma powinna zgromadzić dowody wskazujące, że organizator turnieju rzeczywiście wykonał na jego rzecz usługę (np. zdjęcia tablic reklamowych umieszczonych na scenie podczas turnieju). Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) u.p.t.u., nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane. Z kolei, jak przyjmuje się w orzecznictwie podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi. Tak więc w przypadku działalności usługowej do uznania, iż usługa została wykonana nie wystarczy samo zawarcie umowy i zapłata umówionej ceny, czy też przedstawienie faktury VAT (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2000 r., I SA/Ka 680/99). Powyższe stanowisko znajduje przełożenie na sposób przeprowadzania kontroli przez organy administracji podatkowej, które weryfikują wykonanie czynności ujętej w fakturze VAT na podstawie dowodów wskazujących na jej faktyczne wykonanie, a nie poprzestając jedynie na analizie umowy, czy też okoliczności posiadania faktury i zapłaty kwoty z niej wynikającej.
W przedmiotowym przypadku, prawo do odliczenia podatku VAT podlega realizacji w okresie otrzymania faktury przez firmę drogową, albo w deklaracji VAT składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 u.p.t.u.). Wybór jednego z ww. okresów pozostaje wyłączną decyzją podatnika (firmy drogowej).