Odpowiedź:
Przepisy nie wymagają, aby podatnikowi przysługiwała własność całego budynku, a więc nawet w przypadku, gdy osobie fizycznej przysługuje tylko współwłasność nieruchomości ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego pod warunkiem, że cała nieruchomość służy działalności opodatkowanej. Jeśli jednak wydatki związane z rozbudową przedmiotowej nieruchomości, udokumentowane fakturami, nie służyłyby przedsiębiorcy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki tylko w takim zakresie, w jakim będą one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Uzasadnienie:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Przepisy nie wymagają, aby podatnikowi przysługiwała własność całego budynku, a więc nawet w przypadku, gdy osobie fizycznej przysługuje tylko współwłasność nieruchomości ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego pod warunkiem, że cała nieruchomość służy działalności opodatkowanej.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 86 ust. 7b u.p.t.u. w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.
Powyższy przepis reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością.
Jeśli więc wydatki związane z rozbudową przedmiotowej nieruchomości, udokumentowane fakturami, nie służyłyby przedsiębiorcy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki tylko w takim zakresie, w jakim będą one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 8.09.2015 r.