W styczniu oddamy do użytkowania dwa budynki pod działalność gospodarczą. W każdym z nich będzie prowadzona działalność mieszana, część przeznaczona będzie na biura, część na produkcję, magazyny oraz część handlowa.
Jaki jakiej grupy KŚT zakwalifikować te obiekty?
Czy ująć całość jako budynki przemysłowe?

W 2008 r. został sporządzony operat szacunkowy. Wartość księgowa jest dużo mniejsza -prawie o połowę od wartości rynkowej.
Czy możemy jako wartość początkową przyjąć wartość wg operatu szacunkowego?
Jeśli tak, to na jakich zasadach tego dokonać?

Dużo robót było wykonanych systemem gospodarczym przez naszych pracowników.
W przypadku budynku o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego główne przeznaczenie.
W opisanej sytuacji nie jest możliwe ustalenie wartości początkowej budynków w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego.
Klasyfikacji środków trwałych należy dokonać w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.) - dalej KŚT. Przepisy KŚT do grupy 1 "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" zaliczają m.in. budynki niemieszkalne (podgrupa 10). O zaliczeniu budynku do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania. W przypadku budynków o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje ich główne przeznaczenie (por. Uwagi szczegółowe do Grupy 1- Budynki i lokale KŚT).
Pod uwagę należy zatem brać w opisanym w pytaniu przypadku konstrukcje budynków i stosunek powierzchni przeznaczonych na poszczególne cele. Należy przy tym zaznaczyć, że z opisu zamieszczonego w KŚT do rodzaju 103 "Budynki handlowo - usługowe" i rodzaju 105 "Budynki biurowe" wynika, że rodzaje te nie obejmują sklepów oraz biur w budynkach przeznaczonych do innych celów, nie klasyfikowanych odrębnie. Zastrzeżenia tego nie ma w opisie do rodzaju 101 "Budynki przemysłowe" oraz 104 "Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe". Wynika z powyższego, iż w opisanym przypadku trzeba określić, czy głównym przeznaczeniem danego budynku jest prowadzenie w nim działalności produkcyjnej, czy działalności magazynowej, biorąc pod uwagę wielkość powierzchni przeznaczonej na poszczególne rodzaje działalności.
W pytaniu nie zawarto informacji, w jakiej formie prawnej wykonywana jest przez Pytającego działalność gospodarcza, a w związku z tym, czy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czy od osób prawnych. Odpowiedzi udzielono odnosząc się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. W myśl przepisu art. 22g ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych w razie ich wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt ich wytworzenia. Przepis art. 22g ust. 4 u.p.d.o.f. definiuje z kolei pojęcie kosztu wytworzenia. Z przepisów art. 22g ust. 9 u.p.d.o.f. wynika, że wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie w oparciu o wycenę dokonaną przez biegłego powołanego przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych można określić jedynie w przypadku, gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia.
W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym sytuacja taka nie ma miejsca, a zatem nie można moim zdaniem ustalić wartości początkowej oddawanych do użytkowania budynków w oparciu o wycenę dokonaną przez biegłego.
Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie i piśmiennictwie (por. np. wyrok NSA z dnia 2 lutego 1997 r., I SA/Po 5867/96, niepubl., interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2007 r., I LPB1/415-73/07-2/AMN, http://sip.mf.gov.pl/sip, M. Wieczorek - Fronia, M. Grzybowska, J. Zubrzycki, Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Wrocław 2008, s. 159).
Zasady ustalania kosztów wytworzenia nie są co prawda przedmiotem pytania, jednakże z uwagi na podnoszoną przez Pytającego kwestię wykonania dużej ilości robót systemem gospodarczym, chciałbym zwrócić uwagę, że być może warto przeanalizować ponownie, czy do kosztów wytworzenia zaliczono wszystkie możliwe, przewidziane przepisami prawa wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych. W sprawie ustalenia kosztów wytworzenia stanowiącego podstawę wartości początkowej środka trwałego wypowiedział się Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie opublikowanym w Biul. Skar., nr 1 z 2009 r.