Firma transportowa wykonuje usługi polegające na rozwożeniu sprzętu AGD, RTV z hipermarketów do miejsca zamieszkania klienta. W czasie transportu sprzęt został uszkodzony, hipermarket wystawił fakturę na uszkodzony sprzęt, towarzystwo wypłaciło odszkodowanie z tytułu zawartej polisy OC przewoźnika w kwocie netto faktury.
Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktury za zniszczony sprzęt?
Sprawa odliczenie podatku naliczonego przy zakupie uszkodzonego sprzętu nie jest oczywista i może być kwestionowana przez organy podatkowe.
Według mnie odpowiedzi na powyższe wątpliwości należy szukać w treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli znajdą się argumenty wskazujące na związek zakupu ww. sprzętu z opodatkowaną działalnością firmy transportowej, to w stosunku do tych towarów podatek naliczony będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego. Bezspornym bowiem jest, że ww. zakupy nie zostały wymienione w art. 88 u.p.t.u., zawierającym katalog wydatków niestanowiących podstawy do odliczenia.

W mojej opinii, faktura VAT wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej z tytułu odsprzedaży uszkodzonego - w trakcie przewozu - towaru będzie stanowiła w firmie transportowej podstawę odliczenia podatku naliczonego, gdy konieczność zakupu uszkodzonego w trakcie transportu sprzętu przewiduje umowa podpisana z hipermarketem. W takim bowiem przypadku firma transportowa korzystając z prawa do odliczenia będzie mogła wskazać na poniższe fakty:
1. wykonywanie usług transportowych jest obciążone ryzykiem uszkodzenia czy też utraty towaru, dlatego też podmioty świadczący taki usługi ubezpieczają firmy od tego rodzaju zdarzeń,
2. właściciele firm przewozowych ponoszą odpowiedzialność wobec swoich klientów za powierzony towar, jednocześnie cedując niejako tę odpowiedzialność na firmę ubezpieczeniową,
3. posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest warunkiem koniecznym funkcjonowania firmy na rynku usług transportowych,
4. zakup uszkodzonych towarów stanowi warunek współpracy
5. które, według mnie, świadczą o związku z czynnościami opodatkowanymi, tj. ze świadczeniem usług transportowych. Zakupy towarów będą zaliczane do pośrednio związanych z usługami przewozowymi - innymi słowy będą elementem kosztowym tej usługi.
Zauważyć również należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego może zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy. Organy podatkowe mogą bowiem argumentować, że prawo do odliczenia nie przysługuje w przypadku gdy podatnik nabywa sprzęt niesprawny, a więc towar bezwartościowy, który nie może być związany z jakąkolwiek działalnością. Jednakże w mojej opinii, w sytuacji gdy wskazane przez mnie okoliczności zostaną spełnione, prawo określone w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w odniesieniu do uszkodzonego sprzętu będzie firmie transportowej przysługiwało.